Dashboard Control panel

111

ผลงานวิจัยนักศึกษา

More info

0

ผลงานวิจัยอาจารย์

More info

18,711

จำนานชื่อเรื่องหนังสือ

More info

18,750

จำนวนเล่มหนังสือ

More info

ผลงานวิจัย 10 เรื่องล่าสุด

# ชื่อเรืองวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีผลงาน
111 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
ผู้วิจัย : นางวิศริยาพรรณ สืบศิรินุกูล
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
110 การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผู้วิจัย : นายไกรลาศ ชิณกะธรรม
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
109 การบริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ผู้วิจัย : นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
108 การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย : นางสาวคณิตา สุขรักษา
วารสาร UMT Poly Journal 2561
107 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมสถานศึกษาและประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้วิจัย : นายวิเชียร ฉลาดล้ำ
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
106 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย : นายสุริยันต์ ปินเครือ
วารสาร UMT Poly Journal 2561
105 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย : นายเทอดพงศ์ กัลยาพงศ์
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
104 คุณธรรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษายุคศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย : นายอมร ศิริราช
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
103 บทบาทครูที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
ผู้วิจัย : นางศิริเกษ ศิริราช
IPEC 2018 International Conference on International politics affecting Thai economy, education and politics 2561
102 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ที่สัมพันธ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยรัฐในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัย : พระจิตตะวง แสงแก้ว
วารสาร UMT Poly Journal 2560